SIŁOWNIA KLUBOWA

Nowe urządzenia do rekreacji i ćwiczeń siłowych – Zapraszamy ! Regulamin 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI KLUBU
SPÓŁDZIELCZEGO CSM ‘NASZA PRACA’ W CZĘSTOCHOWIE

1. Siłownia Klubu Spółdzielczego CSM “Nasza Praca jest powszechnie
dostępna. Korzystanie z niej odbywa się zgodnie z harmonogramem
prowadzonym przez Kierownika Klubu.
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z siłowni mają mieszkańcy osiedli CSM
“Nasza Praca’, którzy mają prawo do nieodpłatnego korzystania w
wymiarze 2 godzin/tydzień . Pozostałe osoby mogą korzystać z siłowni
po dokonaniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym
się u Kierownika Klubu oraz na stronie internetowej klubu –
www.klub.csmnp.com.pl
Klub nie zwraca pieniędzy stanowiących równowartość
niewykorzystanych usług z przyczyn leżących po stronie klienta.
3. Klub nie jest organizatorem zajęć na siłowni i w żadnym przypadku nie
ponosi odpowiedzialności za ich jakość i formę oraz bezpieczeństwo
osób w nich uczestniczących.
4. Z siłowni na własną odpowiedzialność (lub opiekuna prawnego)
korzystać mogą:
– osoby dorosłe oraz młodzież po ukończeniu 16 roku życia pod
nadzorem opiekuna prawnego – po złożeniu pisemnego oświadczenia
u Kierownika Klubu.
5. Ilość ćwiczących na siłowni nie może przekraczać 4 osób.
6. Zabrania się korzystania z siłowni przez osoby: – których stan wskazuje
na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków
odurzających; -oraz z przeciwwskazaniem lekarskim.
7. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do:
a. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego
postanowień;
b. pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni;
c. korzystania z właściwego obuwia sportowego, czystego, nie
pozostawiającego podczas użytkowania sali zabrudzeń, zarysowań itp.
d korzystania ze stroju sportowego oraz obowiązkowo suchego, czystego
ręcznika;
e. punktualnego rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń;
f. zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;
g. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów
sportowych znajdujących się na wyposażeniu siłowni;
h. przestrzegania przepisów bhp, ppoż i porządkowych;
i. natychmiastowego zgłaszania informacji nt. awarii, uszkodzenia sprzętu
stanowiącego wyposażenie siłowni, pracownikom klubu;
j. odłożenia sprzętu na jego miejsce po zakończeniu ćwiczeń;
k. utrzymania czystości i porządku na terenie siłowni, szatni i pomieszczeń
sanitarnych;
l. podporządkowania się poleceniom pracowników odpowiedzialnych za
funkcjonowanie klubu;
8. Na terenie siłowni, w tym w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych
zabraniam się:
a. palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania środków odurzających;
b. wnoszenia i używania opakowań i innych przedmiotów ze szkła;
c. wnoszenia i używania sprzętu nie będącego sprzętem sportowym;
d. wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
grożących pożarem;
e. wprowadzania zwierząt;
f. korzystania z urządzeń i wyposażenia siłowni w sposób zagrażający
bezpieczeństwu;
9. Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasie korzystania z
siłowni odpowiedzialność (w tym materialną) ponoszą wyłącznie osoby
z niej korzystające.
10. Pracownik klubu upoważniony jest do kontroli zachowania osób
korzystających z siłowni. W razie stwierdzenia niszczenia mienia lub
zachowań zagrażających zdrowiu uczestników pracownik ma prawo
przerwać ćwiczenia oraz nakazać opuszczenie siłowni.
11.Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie siłowni Klub
Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności.
12.Zarząd CSM “Nasza Praca” zastrzega sobie prawo zmiany stawek
wynajmowania siłowni oraz prawo do ewentualnych zmian
harmonogramu wynajmu.
13.Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia
zainteresowanych stron.
14.Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
publikację na stronie internetowej Klubu Spółdzielczego oraz jego
ekspozycję w pomieszczeniu siłowni. Każdy korzystający z siłowni
akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń.
15.W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Kierownika
Klubu.
NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU ORAZ ZALECEŃ
PRACOWNIKÓW KLUBU MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA
LUB ŻYCIA.
Opracował : Jerzy Kowalski – menadżer.