Działalność

 1. Organizowanie zajęć i kół zainteresowań umożliwiających wszechstronny rozwój zdolności, zainteresowań i umiejętności w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
 2. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie udostępniania i upowszechniania wartości i dóbr kulturalnych, które nie są osiągalne w obrębie rodziny i mieszkania.
 3. Wykształcanie u wychowanków postaw moralnych do godnego życia w rodzinie, społeczności sąsiedzkiej, lokalnej i państwowej w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 4. Rozwijanie u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i Świata.
 5. Kształtowanie osobowości i rozwijanie różnorodnych uzdolnień, zainteresowań i umiejętności w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz obowiązków wobec rodziny.
 6. Organizowanie form wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji.
 7. Upowszechnianie wiedzy i czytelnictwa-prowadzenie biblioteki.
 8. Upowszechnianie kultury fizycznej sportowo-rekreacyjnej.
 9. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
 10. Upowszechnianie sztuk plastycznych, muzycznych, tanecznych, fotograficznych.
 11. Upowszechnianie modelarstwa.
 12. Upowszechnianie kultury teatralnej.
 13. Wychowywanie uczestników w zgodzie z ogólno przyjętymi zasadami tolerancji, sprawiedliwości, solidarności i demokracji.
 14. Naukę aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym rodziny, grupy rówieśników, osiedla i miasta.
 15. Pomoc rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi (alkoholizm, narkomania, agresja).
 16. Organizację imprez, pokazów, przeglądów, wystaw, konkursów, zawodów sportowo-rekreacyjnych, warsztatów, plenerów, itp. dla uczestników Klubów o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 17. Współpracę z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi miasta, szkołami osiedlowymi, rodzicami lub prawnymi opiekunami wychowanków, instytucjami samorządowymi, Strażą Miejską i Policją.