Klubowa Siłownia Rekreacyjna – już działa !

Od 15 lutego, zgodnie z zapowiedziami, uruchomiliśmy odnowioną siłownię klubową. Stary zużyty sprzęt zastąpiły nowe profesjonalne  maszyny do ćwiczeń siłowych i rekreacyjnych. Wszystko w oparciu o nowe technologie i zasady działania przyjazne użytkownikowi. Dostawcą sprzętu jest firma znana i sprawdzona na rynku – e-sportline.pl. Dzięki decyzjom Zarządu Spółdzielni, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców osiedli CSM „Nasza Praca”, możemy zaprosić wszystkich chętnych do skorzystania z nowych możliwości, jakie stworzyliśmy dla Was.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI KLUBU
SPÓŁDZIELCZEGO CSM ‘NASZA PRACA’ W CZĘSTOCHOWIE
1. Siłownia Klubu Spółdzielczego CSM “Nasza Praca jest powszechnie
   dostępna. Korzystanie z niej odbywa się zgodnie z harmonogramem
   prowadzonym przez Kierownika Klubu.
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z siłowni mają mieszkańcy osiedli CSM
   “Nasza Praca’, którzy mają prawo do nieodpłatnego korzystania w
   wymiarze 2 godzin/tydzień . Pozostałe osoby mogą korzystać z siłowni
   po dokonaniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym
   się u Kierownika Klubu oraz na stronie internetowej klubu –
   www.klub.csmnp.com.pl
   Klub nie zwraca pieniędzy stanowiących równowartość
   niewykorzystanych usług z przyczyn leżących po stronie klienta.
3. Klub nie jest organizatorem zajęć na siłowni i w żadnym przypadku nie
   ponosi odpowiedzialności za ich jakość i formę oraz bezpieczeństwo
   osób w nich uczestniczących.
4. Z siłowni na własną odpowiedzialność (lub opiekuna prawnego)
   korzystać mogą:
   – osoby dorosłe oraz młodzież po ukończeniu 16 roku życia pod
   nadzorem opiekuna prawnego – po złożeniu pisemnego oświadczenia
   u Kierownika Klubu.
5. Ilość ćwiczących na siłowni nie może przekraczać 4 osób.
6. Zabrania się korzystania z siłowni przez osoby: – których stan wskazuje
   na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków
   odurzających; -oraz z przeciwwskazaniem lekarskim.
7. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do:
   a. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego
       postanowień;
   b. pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni;
   c. korzystania z właściwego obuwia sportowego, czystego, nie
       pozostawiającego podczas użytkowania sali zabrudzeń, zarysowań itp.
   d. korzystania ze stroju sportowego oraz obowiązkowo suchego, czystego
      ręcznika;
   e. punktualnego rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń;
   f. zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;
   g. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów
       sportowych znajdujących się na wyposażeniu siłowni;
   h. przestrzegania przepisów bhp, ppoż i porządkowych;
    i. natychmiastowego zgłaszania informacji nt. awarii, uszkodzenia sprzętu
       stanowiącego wyposażenie siłowni, pracownikom klubu;
    j. odłożenia sprzętu na jego miejsce po zakończeniu ćwiczeń;
   k. utrzymania czystości i porządku na terenie siłowni, szatni i pomieszczeń
       sanitarnych;
   l. podporządkowania się poleceniom pracowników odpowiedzialnych za
      funkcjonowanie klubu;
8. Na terenie siłowni, w tym w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych
    zabraniam się:
   a. palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania środków odurzających;
   b. wnoszenia i używania opakowań i innych przedmiotów ze szkła;
   c. wnoszenia i używania sprzętu nie będącego sprzętem sportowym;
   d. wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów,
       materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
       grożących pożarem;
   e. wprowadzania zwierząt;
   f. korzystania z urządzeń i wyposażenia siłowni w sposób zagrażający
      bezpieczeństwu;
9.  Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasie korzystania z
     siłowni odpowiedzialność (w tym materialną) ponoszą wyłącznie osoby
    z niej korzystające.
10. Pracownik klubu upoważniony jest do kontroli zachowania osób
    korzystających z siłowni. W razie stwierdzenia niszczenia mienia lub
    zachowań zagrażających zdrowiu uczestników pracownik ma prawo
    przerwać ćwiczenia oraz nakazać opuszczenie siłowni.
11. Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie siłowni Klub
    Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności.
12. Zarząd CSM “Nasza Praca” zastrzega sobie prawo zmiany stawek
    wynajmowania siłowni oraz prawo do ewentualnych zmian
    harmonogramu wynajmu.
13. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia
zainteresowanych stron.
14. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
    publikację na stronie internetowej Klubu Spółdzielczego oraz jego
    ekspozycję w pomieszczeniu siłowni. Każdy korzystający z siłowni
    akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń.
15. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Kierownika
    Klubu.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU ORAZ ZALECEŃ
PRACOWNIKÓW KLUBU MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA
LUB ŻYCIA.

Opracował : Jerzy Kowalski – menadżer.